ภาพบรรยาการงานสัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาขึ้น ณ สวนบ้านกรูด รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *