ภาพบรรยากาศการอบรม“การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์”

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 23-27 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (StudioMedia) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ในหัวข้อ “การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์” โดย วิทยากรจากบริษัททีวีบูรพา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *