การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโทนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วม
“การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำนักวิทยาบริการฯ ได้รับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานผลิตรายการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี อาจารย์เพชร สายเสน รองผู้อำนวยการสำนัก ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา เป็นผู้รับโล่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *