ถ่ายทำรายการสื่อทางไกล 2 วิชา

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

วันนี้ทีมงาน Studio ได้บันทึกเทปสื่อทางไกล “รายการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา” จำนวน 1 เทป โดย อ.สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี และคณะ อาจาร์ยจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 1 การผลิตกระดาษผักตบชวา และ “รายการแบบตัดกางเกง” จำนวน 1 เทป โดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 2 การวัดตัวและรูปทรงกางเกงแบบต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *