เปิดกล้องรายการเพิ่ม 2 รายการ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

วันนี้ทีมงาน Studio ได้บันทึกเทปสื่อทางไกล “รายการการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหาร” จำนวน 2เทป โดย อ.เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และคณะ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหมูยอ และ ตอนที่ 2 กรรมวิธีการผลิตหมูยอ และ “รายการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” จำนวน 2 เทป โดย อ.ขนิษฐา ดีสุบิน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินรายการ ตอนที่ 1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และตอนที่ 2 หลักการและทฤษฎีการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *