อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556

December 28, 2012 0 By admin

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการ เข้าพบ รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร เพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556 ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ

จากนั้นได้เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ