หนุ่มคหกรรมฯ – สาวศิลปศาสตร์คว้า Mr. & Miss 2013

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖

…Studio News…

สำหรับการประกวด “ทูตประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร ประจำปี 2556” (MR. & MISS RMUTP 2013) เมื่อวันที่ 13 -14 ธันวาคม 2555 ที่ ณ ลานสนามกีฬา  และด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี ผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศ Mr. RMUTP 2013 ได้แก่ นายฐิติพัฒน์  ภาคพรต   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ด้านรางวัลชนะเลิศ Miss. RMUTP 2013 ได้แก่ นางสาวธัญญพิทธ์  นราภิรมขวัญ  คณะศิลปศาสตร์

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Mr. RMUTP 2013  ได้แก่ นายโอลิฟเวอร์  ริชาร์ค คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวชิระ  สิริธรรมมานุวงศ์    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss. RMUTP 2013 ได้แก่ นางสาวชลธิชา  นาคะนาท  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ  คำแก้ว  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นอก จาก นี้ยังมีการประกวด Seeson Award 2013 ปรากฏว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Seeson Award 2013 ได้แก่ แอรัญญา มันตรา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พลอยนุภา กิติโชคธนานันท์  คณะศิลปศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ณภัทร จิรชัยกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *