แจ้งรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของรายวิชา LMS ๙ คณะ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

…Studio News…
งานอีเลินนิ่งได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ http://lms.rmutp.ac.th โดยวัดจากสถิติของกิจกรรม
ภายในระบบซึ่งมีวิชาที่มีการเข้าใช้งานที่ติดอันดับ ๑ ของ ๙ คณะ มทร.พระนคร !! ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *