ถ่ายภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ขอความอนุเคราะห์บันทึกภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 23 คน  ณ ห้อง Mini Studio สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารการโรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *