โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ทางกองบริหารบุคคลได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมบ้านสวนฝน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *