ถ่ายภาพบุคลากรกองกลาง

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ทางกองกลาง สำนักอธิการบดี ได้ขอความอนุเคราะห์บันทึกภาพบุคลากรกองกลาง  ณ ห้อง Mini Studio สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารการโรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *