อบรมหลักสูตร e-Learning for Moodle 2.0

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

Studio จัดอบรมหลักสูตร e-Learning for Moodle 2.0 ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *