ภาพบรรยากาศ “อบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design”

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *