วิทยากรรับเชิญในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์”

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคมที่ผ่านมา บุคลากรงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นำโดย นางสาวสุวลี บัวสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพัฒนาพร ดอกไม้ และนายมงคล ชนะบัว

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์” ให้แก่อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 26 คน เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์เทเวศน์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *