บันทึกเทปเพื่อจัดทำวิดีโอ ใน”โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์”

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน Studio ได้ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และ บุคลากร เพื่อบันทึกเทปและจัดทำวิดีโอให้กับ “โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์” จำนวน 3 เทป ตั้งแต่เวลา 09.40-14.00น. โดย มี อาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นควบคุมผู้ดำเนินรายการ และ ประสานงาน

กำกับภาพและเสียงโดย นางสาววันธนา แก้วผาบ และ  นายกฤษณ์ จำนงนิตย์ บันทึกภาพโดย นางสาวดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร,นายภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง และ  นางสาวปัญญาพร แสงสมพร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *