เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมการนำเสนอวิสัยทัศน์  นโยบาย  แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุม D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *