ภาพบรรยากาศกิจกรรมการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที 20 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุม D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ทางทีมงาน Studio ได้ทำการควบคุมระบบ แสง สี เสียง บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภายในงาน และถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ http://www.rmutp.ac.th/  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *