บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงานประชุมแถลงข่าวการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภายในการแถลงข่าวงาน 5th RMUTNC & 4th RMUTIC หรือ งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่่อความยั่งยืน” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *