เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงาน5th RMUTNC & 4th RMUTIC

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภายในงาน 5th RMUTNC & 4th RMUTIC หรือ งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่่อความยั่งยืน” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *