ภาพบรรยากาศบันทึกเสียงโครงการ “ราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล”

วันที่ ๑o กันยายน ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกเสียงโครงการ “ราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล” ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ มีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *