เตรียมงานการประกวด Mr. – Miss & Seeson Award RMUTP ๒o๑๔ และการประกวดขับร้องเพลง RMUTP Singing Contest ๒o๑๔ และมหกรรม ชม ชิม ช็อป ของขวัญปีใหม่ ของรักของหวง ครั้งที่ 3

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน การประกวด Mr. – Miss & Seeson Award RMUTP ๒o๑๔ และการประกวดขับร้องเพลง RMUTP Singing Contest ๒o๑๔ และมหกรรม ชม ชิม ช็อป ของขวัญปีใหม่ ของรักของหวง ครั้งที่ 3  โดยจัดขึ้นในวันที่ 25- 26 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ หอประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *