บันทึกภาพการถ่ายทอดสดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงานการประกวด Mr. – Miss & Seeson Award RMUTP ๒o๑๔ และการประกวดขับร้องเพลง RMUTP Singing Contest ๒o๑๔ และมหกรรม ชม ชิม ช็อป ของขวัญปีใหม่ ของรักของหวง ครั้งที่ 3 ของวันที่ 25 ธันวาคม 2556

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในงาน การประกวด Mr. – Miss & Seeson Award RMUTP ๒o๑๔ และการประกวดขับร้องเพลง RMUTP Singing Contest ๒o๑๔ และมหกรรม ชม ชิม ช็อป ของขวัญปีใหม่ ของรักของหวง ครั้งที่ 3  โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ หอประชุม D – Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *