เตรียมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

…Studio News…

เจ้าหน้าที่ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม 2557   ณ  หอประชุม  D – Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *