ข่าวประจำปี 2558

ประจำเดือน ธันวาคม 2558

 1. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา e-Learning 9 คณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 2. รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 3. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2558
 4. โครงการทบทวนตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี
 5. โครงการอบรม Scopus
 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชีฯ
 7. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
 8. งานต้อนรับนายกรัฐมนตรีกัมพูช
 9. รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 3
 10. มอบของขวัญปีใหม่ 2559

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

 1. มทร.พระนคร เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
 2. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2558
 3. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 4. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 5. เบื้องหลังการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในงานบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม 2558

 

ประจำเดือน ตุลาคม 2558

 1. โครงการประชุมชี้แจงปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 2. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กันยายน 2558
 3. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน กันยายน 2558
 4. พิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประจำเดือน กันยายน 2558

 1. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 2. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 3. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 4. การประชุมเพื่อจัดทำสคริปต์งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
 5. โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7
 6. พิธีไหว้ครู คณะคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 7. การบรรยายพิเศษของศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ
 8. การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
 9. พิธีเปิดงานกีฬาภายใน “Liberal Arts Games 2015”
 10. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
 11. พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 12. โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม
 13. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

 1.  ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการทำข้อสอบและการจัดกลุ่มเรียนในระบบ e-Learning
 2. ประกาศ : ระบบอีเลิร์นนิงมีปัญหา จึงไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวค่ะ
 3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
 4. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด
 5. อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 6. โครงการ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
 7. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย แหล่งศิลปวัฒนธรรม
 8. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 58 ครั้งที่ 1
 9. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 58 ครั้งที่ 2
 10. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 58 ครั้งที่ 3
 11. การประชุม การจัดทำประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ11 วันรพีรำลึก
 12. โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี
 13. โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร : กิจกรรมที่ 3
 14. การประชุมคณะกรรมการจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการของงานเกษียณอายุราชการ
 15. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)
 16. การประชุมความร่วมมือต้อนรับ คณะท่านรมช.ศธ
 17. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม การลงพื้นที่ของคณะท่านรมช.ศธ
 18. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
 19. งานเปิดโลกกิจกรรม ครั้งที่ 1

ประจำเดือน กราฏาคม 2558

 1.  เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย
 2. โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร : กิจกรรมที่ 1
 3. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศในระดับสื่อสารสากลกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
 4. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ “รุ่นที่ 24
 6. เบื้องหลังในการบันทึกภาพ ผู้เกษียณอายุราชการ สำหรับจัดทำทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
 7. เบื้องหลังการจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในงานบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
 8. เบื้องหลังการซ้อมถวายพระพรในงานบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
 9. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558
 10. การประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
 11. { ถ่ายทอดสด} The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand
 12. การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
 13. The 6th RMUTP Internation Conference
 14. ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการใช้งานในระบบ e-Learning
 15. การบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
 16. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
 17. ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการทำข้อสอบในระบบ e-Learning
 18. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
 19. งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา ครั้งที่ 31 (31st WUNCA)
 20. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 21. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 1
 22. โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
 23. การประชุมประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 24. โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร : กิจกรรมที่ 2
 25. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2558

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

 1.  “รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2” เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัย
 2. การประชุมคณะกรรมการ การจัดสร้างพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เรื่อง “การติดต่อปฏิมากร”
 3. พิธีไหว้ครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2558
 4. การจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในแนวคิด “ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น The Debut : Project”
 5. โครงการอบรมเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล หลักสูตร CompTIA A+
 6. ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายนำเสนอพระอัจฉริยภาพและบันทึกภาพ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ๙ มทร. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”
 7. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 58 ครั้งที่ 1
 8. การต้อนรับแขกต่างประเทศของมหาวิทยาลัยจากประเทศออสเตรเลียและประเทศฟิลิปปินส์
 9. การประชุม การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. บันทึกภาพ สถานที่และห้องเรียนรอบบริเวณคณะศิลปศาสตร์
 11. โครงการ จิบน้ำชา “เสวนาภาพลักษณ์”
 12. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 13. การนำเสนอเครื่อง Virtual Studio ตัดต่อ ซ้อนภาพ CG บันทึก สตรีมมิ่ง ในเครื่องเดียว โดยบริษัท มาโครแคร์ จำกัด (MacroCare)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

 1.  รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 2558
 2. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน เมษายน 2558
 3. มทร.ล้านนา ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร
 4. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีจักรีสิรินธร”
 5. บันทึกภาพ คณะกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร
 6. การอบรมเชิงปฎิบัติการ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 7. เบื้องหลังการบันทึกภาพ คณะกรรมการศิษย์เก่า มทร.พระนคร
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 22
 9. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558
 10. เบื้องหลังการบันทึกภาพ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ
 11. เบื้องหลังการบันทึกภาพและวีดีโอในการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์ “วิชาแกะสลักเชิงธุรกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
 12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 23
 13. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2015)
 14. การศึกษาดูงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 15. โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”
 16. รับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศศึกษาทางไกล
 17. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา
 18. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2558
 19.  กิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 20. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2015)
 21. การประชุม “เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ แนะนำ ปรับปรุงรูปแบบ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”
 22. ซ่อมบำรุงระะบบอินเตอร์เน็ต
 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ”
 24. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร
 25. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 26. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

ประจำเดือน เมษายน 2558

 1. กิจกรรมระหว่างการอุปสมบทหมู่
 2. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.
 3. งานมหาสงกรานต์ “พระนคร…อวยพรปีใหม่ไทยใส่ดอกออกมาสาด”
 4. โครงการนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกท่องเที่ยวและโรงแรม”
 5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา & นัดพบสถานประกอบการ ราชมงคลพระนคร ปี 2558
 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 21
 7. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
 8. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2558
 9. การประชุม “เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแผนปฎิบัติการ IPv6 ระยะที่ 2″
 10. งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

ประจำเดือน มีนาคม 2558

 1.  รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 2. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 3. เปิดตำนานแชมป์โชติเวช ต้นแบบงานฝีมือไทย
 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 17
 5. เข้าร่วม “พัฒนานักสื่อสารองค์กรยุคใหม่”
 6. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 58 ครั้งที่ 2
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 18
 8. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2/2558
 9. บันทึกภาพ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
 10. พิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 11. รวมคลิปวีดีโอสุดอลังการ “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31”
 12. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยด้วยการบรรยายพิเศษ”
 13. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558″
 14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 19
 15. บันทึกภาพและวีดีโอการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
 16. เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิควีดีโอมหาลัย
 17. มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือ กับ FHWS ประเทศเยอรมนี
 18. โครงการโยคะ เพื่อสุขภาพให้แก่บุคลากรในสังกัด
 19. โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้งานวิจัยข้ามสถาบัน
 20. การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558
 21. สร้างสรรค์ดอกไม้ไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล
 22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 20
 23. ราชมงคลพระนคร บวชหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ
 24. โครงการสืบสานวันภาษาไทย
 25. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 9 มทร. เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 26. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 58 ครั้งที่ 3
 27. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 25583
 28. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน มีนาคม 2558

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 1. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 58 ครั้งที่ 1
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 12
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” 
 4. เข้าร่วมประชุม ‘ฝ่ายประชาสัมพันธ์’ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 13
 6. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 2558
 7. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน มกราคม 2558
 8. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2558
 9. ดูสถานที่เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”
 10. เข้าร่วมประชุม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการจัดเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”
 11. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์”
 12. การบันทึกภาพและวิดีโอ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์
 13. ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 14. เข้าร่วมอบรม Adobe Certified Associate (ACA) รุ่นที่ 2 
 15. เข้าร่วม ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
 16. ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558

ประจำเดือน มกราคม 2558

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 9
 2.  ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 1
 3. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 4. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 5. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ “พระนครเกมส์”
 6. มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. เข้าร่วมประชุม “พิธีจับฉลากสายการแข่งขันกีฬา 17 ชนิดของ 9 มทร.”
 10. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 2
 11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 10
 12. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2557
 13. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 3
 14. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี
 15. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 4
 16. เข้าร่วม โครงการอบรมสัมนาในงานประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินกิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 
 17. ดูงานนอกสถานที่ สำหรับเตรียมความพร้อมในงาน “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 31 “
 18. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 5
 19. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 58 ครั้งที่ 6
 20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 11