พฤษภาคม

 

เดือน พฤษภาคม

{ ประมวลภาพ } พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร กรุงเทพฯ { ประมวลภาพ } งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23 เมษายน 2558 ณห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
{ เทปบันทึกภาพ } โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร วันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ) { ประมวลภาพ }งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร
{ ประมวลภาพ } การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม : Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2015 วันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ใต้ตึกอาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) { ประมวลภาพ } กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บูรณาการสืบสานภูมิปัญญาวิถีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี เฉลิมราชกุมารีสิรินธร” วันที่ 30 เมษายน 2558 ณ  ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
{ ประมวลภาพ } โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2015) วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม { ประมวลภาพ } โครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ณ โถงล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และบริเวณเรือหมอพร
{ ประมวลภาพ } โครงการกิจกรรมสร้างเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ { ประมวลภาพ } โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา
{ ประมวลภาพ } โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2015) วันที่ 17-22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี { ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนแบบบูรณาการเนื้อหาในหลักสูตร นที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องนานาภิรมย์ ชั้น 1 โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพฯ
{ ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี { ประมวลภาพ } โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและเทคนิ­คการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของตำแหน่งประเภท­ทั่วไป และ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ