ภาพกิจกรรมเปิดอาคาร “เรือนปัญญา”คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร