กรกฎาคม

 

เดือน กรกฎาคม

{ ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2558 (กิจกรรมที่ 1 : กลุ่มผู้บริหาร) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ { ประมวลภาพ } โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
{ ประมวลภาพ } โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายภูริทัศ อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 “The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Current Challenges towards Creative and Green Economy” ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power
{ ประมวลภาพ } กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ { ประมวลภาพ } โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
{ ประมวลภาพ } โโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากร สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมภูเขางานรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก { ประมวลภาพ } โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลป­วัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี