สิงหาคม

 

เดือน สิงหาคม

{ ประมวลภาพ } การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ { ประมวลภาพ } กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
{ ประมวลภาพ } โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ แหล่งศิลปวัฒนธรรม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี { ประมวลภาพ } วันรพีรำลึก วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และลานอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
{ ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 3-6 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ { ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2558 (กิจกรรมที่ 2 : กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายวิชาการ) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
{ ประมวลภาพ } โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 83 พรรษา มหาราชินี วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร { ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2558 (กิจกรรมที่ 3 : กลุ่มเตรียมผู้บริหารสายสนับสนุน) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ