ตุลาคม

 

เดือน ตุลาคม

{ ประมวลภาพ } โครงการประชุมชี้แจงปรับเปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม { ประมวลภาพ } การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
{ ประมวลภาพ } งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 “สัมพันธ์จากใจ สายใยราชมงคลพระนคร” วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) { ประมวลภาพ } พิธีบวงสรวงและพิธีมังคลาภิเษก เหรียญที่ระลึก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพระรูป กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศุนย์เทเวศร์ และพระอุโบส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร