พฤศจิกายน

 

เดือน พฤศจิกายน

{ ประมวลภาพ } พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณลานพระราชวังดุสิต { ประมวลภาพ } โครงการอบรม ชุดปฏิบัติการออกแบบตามแบบจำลองด้วย “MATLAB” หลักสูตร”COMPREHENSIVE MATLAB” ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม และ 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์
{ ประมวลภาพ } พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม { ประมวลภาพ } โครงการศึกษาดูงานหลักการบริหารงานศิลปวัฒ­นธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (กฐินสามัคคี) วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ณ แหล่งพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และวัดป่าเปา จ.เชียงใหม่