ข่าวประจำปี 2559

ประจำเดือนกันยายน 2559

 1. รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning
 2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
 3. ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์
 4. ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
 5. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 6. พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์
 7. พิธีเปิด-ปิด กีฬาสีภายใน “Liberal Art Games ครั้งที่ 3”

ประจำเดือนสิงหาคม 2559

 1. ปรึกษา คุยงาน และให้คำแนะนำอาจารย์ในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
 2. รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning
 3. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 4. กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ
 5. การจัดดอกไม้สโมสรสันนิบาต
 6. โครงการอบรม ระบบการบริหารข้ามสายงาน
 7. โครงการอบรม ระบบการบริหารข้ามสายงาน
 8. Thailand Research Expo 2016
 9. วันรพีรำลึก
 10. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8
 11. ประชุมบุคลากร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 1. โครงการอบรมสัมมนา Cross Functional รุ่นที่ 1
 2. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ระยะ 15 ปี (RMUTP Retreat)
 3. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
 4. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฯ
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 33
 6. กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร i-Learning design
 7. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
 8. บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
 9. โครงการอบรมสัมมนาระบบการบริหารข้ามสายงาน รุ่นที่ 2
 10. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
 11. กิจกรรมไหว้ครู ปวส. ประจำปี 2559
 12. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559
 13. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

 1. i-Learning design
 2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
 3. โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
 4. โครงการฝึกพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)
 5. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา e-Learning 9 คณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 6. รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 7. งานการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7
 8. โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 1. พิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา
 2. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
 3. งานวันอาภากร
 4. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม

ประจำเดือนเมษายน 2559

 1. โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559
 2. โครงการ “ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง”
 3. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา e-Learning 9 คณะ ประจำเดือน มีนาคม 2559
 4. รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2559
 5. ราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น
 6. งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ
 7. งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2558
 8. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 9. งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำเดือนมีนาคม 2559

 1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการระบบ LMS
 2. เบื้องหลังการบันทึกภาพบุคลากรที่มีความประสงค์จะทำบัตรผ่านเข้า-ออก
 3. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ระยะที่ 2
 4. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ระยะที่ 2(ต่อ)
 5. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ สกอ./สมศ.
 6. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดำเนินการ
 7. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา e-Learning 9 คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 8. รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 9. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ระยะที่ 2
 10. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ระยะที่ 2
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559
 12. เบื้องหลังการบันทึกภาพนิ่งบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 13. งานเปิดโลกท่องเที่ยว
 14. การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2016
 15. โครงการเสวนาวิชาการ “มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาดสากล”
 16. การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์
 17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร
 18. โครงการอบรมสัมมนา”การทบทวนแผลกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี”
 19. ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเช่าทรัพย์สินมหาวิทยาลัย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

 1. งานสังสรรค์หลักสูตร สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 2. รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 3. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา e-Learning 9 คณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 4. งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
 5. ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 6. อบรมการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx

ประจำเดือน มกราคม 2559

 1. มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มอบของขวัญปีใหม่ 2559 แด่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่อดีตรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. กิจกรรมเดินการกุศล ประจำปี 2559
 6. รายงานรายวิชาที่มีการทำกิจกรรมในระบบ LMS มากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 7. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา e-Learning 9 คณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 8. ให้คำปรึกษา แนะนำอาจารย์เกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ LMS
 9. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 59 ครั้งที่ 1
 10. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้วยสื่อ e-Learning ประจำปี พ.ศ. 2558”
 11. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 12. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2558
 13. โครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์
 14. 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม
 15. ประชุมสัมมนามาตราฐานคุณภาพ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษา
 16. บันทึกภาพ บุคลากรที่มีความประสงค์จะทำบัตรผ่านเข้า-ออก อาคารสำนักงานอธิการบดี
 17. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านงานโรงแรม
 18. โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฎิบัติ (วาเลนไทน์ไทย)