กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

ประจำเดือน มกราคม

 1. { ประมวลภาพ } โครงการแข่งขันและสัมมนาทักษะวิชาชีพบัญชี­สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
 2. { ประมวลภาพ } การประกวด RMUTP Music Award ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

 1. { ประมวลภาพ } กิจกรรมเดินการกุศล มทร.พระนคร วันที่ 17 มกราคม 2559 ณ จุดเริ่มต้นหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี-ถ.­ศรีอยุธยา-ถ.อู่ทองใน-ถ.ราชวิถี-ถ.สามเสน
 2. { ประมวลภาพ } การประกวด Mr.&Miss RMUTP 2016 ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
 3. { ประมวลภาพ } การประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจินตลีลา ประกอบเพลงประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ
 4. { ประมวลภาพ } งานเลี้ยงขอบคุณ และฉลองครบรอบ 11 ปี มทร.พระนคร วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
 5. { ประมวลภาพ } โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (วาเลนไทน์ไทย) วันที่ 29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 และห้องเรียน โซน A อาคาร A คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 6. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างข้อ­บังคับและประกาศ เรื่อง การกำหนดภาระงานทางวิชาการผู้ดำรงตำแหน่งอ­าจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประจำเดือน มีนาคม

 1. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 3. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
 4. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์
 5. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2559 วันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
 6. { ประมวลภาพ } โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
 7. { ประมวลภาพ } โครงการนิทรรศการเปิดโลกท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
 8. { ประมวลภาพ } การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์
 9. { ประมวลภาพ } โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มหาบัณฑิตไทยในความต้องการของตลาดสากล” วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
 10. { ประมวลภาพ } การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ Phra Nakhon Flair Bartender Competition 2016 วันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ประจำเดือน เมษายน

 1. { ประมวลภาพ } โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 2. { ประมวลภาพ } โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 วันที่ 26 มีนาคม 2559 ณห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 3. { ประมวลภาพ } โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 4. { ประมวลภาพ } โครงการ”ราชมงคลพระนครร่วมใจ ประหยัดน้ำ ต้านภัยแล้ง” วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรมม
 5. { ประมวลภาพ } งานราชมงคลพระนครสืบสาน มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ หอประชุม D-Hall และลานกิจกรรม ศูนย์เทเวศร์

ประจำเดือน พฤษภาคม

 1. { ประมวลภาพ } งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้อง R 101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 2. { ประมวลภาพ } กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2558 วันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 3. { ประมวลภาพ } งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2558 วันที่ 21-22 เมษายน 2559 ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 4. { ประมวลภาพ } พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นักศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา รูปแบบ 2+1 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ประจำปี 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเชียงเงี้ยบฮ้อ คณะศิลปศาสตร์

ประจำเดือน มิถุนายน

 1. { ประมวลภาพ } โครงการสัมมนาเชิงวิชาการสหกิจศึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 2. { ประมวลภาพ } งานโครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติ “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และใต้อาคารพร้อมมงคล
 3. { ประมวลภาพ } พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2016) วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6
 4. { ประมวลภาพ } โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากร วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 1101 อาคาร 3 คณะศิลปศาสตร์
 5. { ประมวลภาพ } โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2559 (English Camp 2016)
 6. { ประมวลภาพ } พิธีปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มทร.พระนคร (English Camp 2016) วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 6
 7. { ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
 8. { ประมวลภาพ } มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาศึกษาดูงานการเงินการคลัง (ระบบ ERP) วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 9. { ประมวลภาพ } การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
 10. { ประมวลภาพ } โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ โซน EDEN ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ประจำเดือน กรกฎาคม

 1. { ประมวลภาพ } โครงการประชุมสัมมนา เพื่อการสร้างผู้นำคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน “อบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 วัน” วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มทร.พระนคร
 2. {ประมวลภาพ} โครงการประชุมสัมนาเพื่อการสร้างผู้นำคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน วันที่  24-29 มิถุนายน 2559 ณ แหล่งพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จ.อุบลราชธานี
 3. {ประมวลภาพ}โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
 4. {ประมวลภาพ} โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 5. {ประมวลภาพ} โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร ระยะ 15 ปี วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 6. {ประมวลภาพ} โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงานรุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 7. {ประมวลภาพ} กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 8. {ประมวลภาพ} โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2559 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 9. {ประมวลภาพ}โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการกำหนด TOR วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โณงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 10. {ประมวลภาพ} โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 11. {ประมวลภาพ} พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. {ประมวลภาพ} กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 13. {ประมวลภาพ} โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนระยะที่2 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 14. {ประมวลภาพ} โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up)ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจ รุ่นที่2
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ.โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพ
 15. {ประมวลภาพ} กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 16. {ประมวลภาพ} โครงการวันรพีรำลึก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ และบริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 17. {ประมวลภาพ} โครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
 18. {ประมวลภาพ} โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ประจำเดือนสิงหาคม

 1. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนา TOR วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 2. { ประมวลภาพ } พิธีไหว้ครูนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่2 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง smart classroom คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 4. { ประมวลภาพ } กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2559 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 5. { ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระดับแผนธุรกิจรุ่นที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
 6. { ประมวลภาพ } โครงการการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ประจำเดือนกันยายน

 1. { ประมวลภาพ } กิจกรรมไหว้ครู งานเปิดโลกกิจกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 อาคารมงคลอาภา และ โถงชั้น1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. { ประมวลภาพ } โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional) รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 3. { ประมวลภาพ } ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
 4. { ประมวลภาพ } พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 ตึก 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ
 5. { ประมวลภาพ } งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 6. { ประมวลภาพ } โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) รุ่นที่ 3 วันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. { ประมวลภาพ } ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะศิลปศาสตร์