การประชุมภายในหน่วยงาน ปี 2559

สิงหาคมกันยายนตุลาคม
ประชุมครั้งที่ 1  (24/ส.ค.59) (การจัดทำประกันคุณภาพ)
หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม
เอกสารในการประชุม
รายงานการประชุม
ประชุมครั้งที่ 2  (31 ส.ค. 59) (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557)
หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม
ภาพบรรยากาศในการประชุม

ประชุมครั้งที่ 1  (06 ต.ค. 59) (การประชุมครั้งที่ 1/60)
หัวข้อและเนื้อหาในการประชุม
ภาพบรรยากาศในการประชุม