ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
email : media@live.rmutp.ac.th
Tel. : 02-665 3777 Ext.

กลุ่ม/งาน

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์
สายตรง

เบอร์โทรศัพท์
ภายใน

  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 026653871 6777
  หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ 2909
  งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  นักเอกสารสนเทศ นางสาวรักอนงค์ ชมปรีชา 3500, 2901
  นักเอกสารสนเทศ นางสาวพัฒนาพร ดอกไม้ 2908
  งานผลิตสื่อโสตทัศน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นายกฤษณ์  จำนงนิตย์ 2906
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นายกิตติ  แย้มวิชา 2907
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นายอุเทน  พรหมมิ 2902
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นางสาววันธนา  แก้วผาบ 2906
  ช่างศิลป์ นายกุลภัทร  พลายพลอยรัตน์ 2902
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นางสาวปัญญาพร  แสงสมพร  2905
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายศักดิ์เทพ  จำนงค์ลาภ 2905
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายปิยนนท์  ศุภจริยวิชัย 2902
  งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายมงคล  ชนะบัว 3501, 2904
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวนฤมล  ชุมคช  2910
  งานศิลปกรรม
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวจุติมา  พูลสวัสดิ์
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวมัณฑนา  ตุลยนิษกะ 2903
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนกำจร 2907

ศูนย์พณิชยการพระนคร

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

e-Learning :   http://lms.rmutp.ac.th/

MMD: http://mmd.rmutp.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/studiomedia.arit

Facebook : https://www.facebook.com/LMS.RMUTP

Facebook :  https://www.facebook.com/Vdoสื่อการสอน-Rmutp