ข่าวประจำปี 2557

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

 1. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 57 ครั้งที่ 1
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 5
 3. จัดเตรียมสถานที่สำหรับงาน “โครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา”
 4. ทีมงานบันทึกภาพและวิดีโองาน “โครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา”
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 6
 6. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 57 ครั้งที่ 2
 7. จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานฝึกซ้อมย่อยรวม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”
 8. บันทึกเทปและควบคุมเสียงในงานฝึกซ้อมย่อยรวม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖”
 9. บันทึกเสียงให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 10. ถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งสำหรับงาน “งานเสวนา เรื่อง สานเสวนา สานใจ ประชาสู่การปฏิรูปประเทศไทย”
 11. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 6 
 13. บันทึกภาพในงาน “การประชุมแนะนำการบันทึกข้อมูลนักกีฬาลงบนเว็บไซต์”
 14. บันทึกภาพในงาน “โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร CompTIA Certificateสำหรับนักศึกษา”
 15. บันทึกภาพในงาน “การฝึกอบรม Adobe Photoshop ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน”
 16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 7
 17. บันทึกภาพในงาน “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานห้องสมุดพาณิชยการ”
 18. บันทึกภาพของวันที่สองในงาน “โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร CompTIA Certificateสำหรับนักศึกษา”
 19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ วันที่สองในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 7
 20. เข้าร่วมประชุมกรรมการอาจารย์ผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้านสื่ออิเลิร์นนิ่ง
 21. บันทึกภาพ ในงาน “การประชุม โครงการระบบสหกิจศึกษา”
 22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ วันที่สามในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 7
 23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ วันที่สี่ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 7
 24. เข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอ่านอย่างมีทริค เขียนสคิปอย่างมืออาชีพ (Trick for reading, Writing scripts professionally)”
 25. รวบรวมการบันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 7
 26. บันทึกภาพ 19 ธันวาคม “วันอาภากร” วันประสูติเสด็จเตี่ย
 27. บันทึกภาพและวิดีโอ ในงาน  “โครงการอบรมการใช้งาน eClassroom”
 28. บันทึกภาพและวิดีโอ ในงาน “โครงการอบรมการใช้งาน SmartClassroom”
 29. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 8
 30. เข้าร่วมประชุม “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่๑/๒๕๕๗”
 31. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 57 ครั้งที่ 3
 32. บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “รายการ อธิการบดีพบประชาคม ครั้งที่๑”
 33. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ วันสุดท้ายในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 8
 34. มอบของขวัญปีใหม่ 2558 แด่ท่านอธิการบดี
 35. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานพระนครเกมส์

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ดูงานนอกสถานที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และบันทึกภาพในงาน “RMUTP เกมส์”
 2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ”
 3. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2557
 4. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา
 5. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ถ่ายภาพนักกีฬา
 6. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 57 ครั้งที่ 1
 7. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ถ่ายภาพผู้บริหาร
 8. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 3
 9. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ จัดเตรียมสถานที่สำหรับงาน “ถวายพระพร”
 10. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ซ้อมงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่องานแห่งชาติ
 11. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกเทปงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56”
 13. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
 14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกเทปและบันทึกภาพ วันที่สองในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56”
 15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 4
 16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 2
 17. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 18. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 1. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ดูงานนอกสถานที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์และบันทึกภาพในงาน “RMUTP เกมส์”
 2. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ”
 3. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2557
 4. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงาน โครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 87 พรรษา มหาราชา
 5. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ถ่ายภาพนักกีฬา
 6. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 57 ครั้งที่ 1
 7. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ถ่ายภาพผู้บริหาร
 8. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 3
 9. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ จัดเตรียมสถานที่สำหรับงาน “ถวายพระพร”
 10. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ซ้อมงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่องานแห่งชาติ
 11. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ บันทึกเทปงานถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56”
 13. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
 14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกเทปและบันทึกภาพ วันที่สองในงาน “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ iclassroom OBEG 56”
 15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 4
 16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ บันทึกภาพและวีดีโอ ในงาน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ” รุ่นที่ 2
 17. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 18. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

 1. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 57 ครั้งที่ 1
 2. ประชุมคณะกรรมการ การแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์”
 3.  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมฯ ดูงานนอกสถานที่สำหรับเตรียมงาน “พระนครเกมส์”
 4. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 57 ครั้งที่ 2
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้สถานที่บันทึกเทปงานวิจัย
 6. งานครบรอบ 140 ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 7. บันทึกภาพและวีดีโองาน การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬาราชมงคลพระนครเกมส์ ครั้งที่ 9
 8. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 9. พิธีมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศิลปศาสตร์

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

 1. บันทึกเทปการสอนออกอากาศ “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม”
 2. บันทึกเสียงให้กับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
 4. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1/2557
 5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 6. พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
 7. สอนการเข้าใช้งานระบบ e-Learning RMUTP
 8. แนะนำเว็บบราวเซอร์ ที่เหมาะสำหรับใช้งานระบบ e-Learning RMUTP
 9. “วันภูมิปัญญานักรบไทย” สโมสรทหารบก (วิภาวดี)
 10. กองทัพบกแสดงความขอบคุณและมอบโล่เกียรติคุณแก่ มทร.พระนคร
 11. ถ่ายภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
 12. ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบการบันทึกภาพและเสียง “งานเกษียณอายุราชการ 57″
 13. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
 14. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กันยายน

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

 1. ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 2. โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับงานอีเลิร์นนิง”
 3. วันรพีรำลึก
 4. ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๒ พรรษา มหาราชินี
 5. พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 6. ปฐมนิเทศและการอบรมคุณธรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
 7. โครงการอบรมหลักสูตร “LMS for User”
 8. กิจกรรม “สืบสานวันภาษาไทย”
 9. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม 2557

ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๗

 1. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราทินัดดามาตุ
 2. คำปรึกษาเปิดรายวิชาของกลุ่มวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
 3. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2557
 4. โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ : RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2557
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : 29th WUNCA
 6. ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกวิดีโอถ่ายทอดสด งานสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร
 7. ควบคุมเครื่องเสียง “โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557”
 8. บันทึกวิดีโอถ่ายทอดสด “งานสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร”
 9. การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The 5th RMUTP International Conference”
 10. ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกวิดีโอและถ่ายทอดสด “การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5″
 11. ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการบุคลากรด้านกีฬา
 12. บันทึกวิดีโองาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน
 13. ประชุมบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 14. จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์บันทึกเทป “งานถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี”
 15. บันทึกเทป “งานถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี”
 16. จัดเตรียมอุปกรณ์ ทดสอบระบบการบันทึกเทปและถ่ายทอดสด งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 17. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

 1. หน่วยงาน e-Learning ได้เข้าร่วมการอบรม Programming
 2. การประชุมร่วมกันของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 3. เตรียมสถานที่บันทึกภาพวีดีโอของอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 4. บันทึกวีดีโอของอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 5. การประชุมร่วมกันของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2
 6. การประชุมร่วมกันของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 3
 7. เปิดรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
 8. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 9. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 10. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

 1. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2557
 2. การประชุมร่วมกันของกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
 3. โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ : เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจติดตาม และแนวทางการปรับเปลี่ยนการประเมินตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ.
 4. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 5. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

 1. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่”
 2. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2557
 3. เตรียมงานสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8 ศูนย์เทเวศร์
 4. เข้าร่วมการสัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 8 ศูนย์เทเวศร์
 5. บันทึกภาพงานวัน RMUTP Innovation & Technology Exhibition
 6. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน เมษายน 2557
 7. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน เมษายน 2557

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

 1. บันทึกภาพในงาน Phra Nakorn Flair Bartender Competition 2014
 2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร M-Learning in classroom
 3. เข้าร่วมอบรมและบันทึกภาพในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
 4. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
 5. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม 2557

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 1. บันทึกภาพการใช้ห้องสตูดิโอในการเรียนการสอนการถ่ายภาพนิ่ง ของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว
 2. ภาพเบื้องหลังการบันทึกภาพคณะผู้บริหาร
 3. บันทึกภาพในพิธีการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2556
 4. บันทึกภาพโครงงานสัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสาตร์ คณคหกรรมศาสตร์ “เปิดบ้านคหกรรม ย้อนวัฒนธรรมโชติเวช”
 5. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
 6. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
 7. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2557

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗

 1. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน ธันวาคม 2556
 2. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2556
 3. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 4. เอกสารข่าวกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2556
 5. บันทึกภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 6. เตรียมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี
 7. บันทึกภาพงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 9 ปี
 8. แจ้งรายละเอียด การทำกิจกรรมของรายวิชา E-LEARNING 9 คณะ ประจำเดือน มกราคม 2557
 9. รายงานรายวิชาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 5 อันดับ ประจำเดือน มกราคม 2557