Tag: สำนักวิทยบริการ

August 15, 2012 0

เอกสารข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ ฉบับที่ 1

By admin

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำ “เอกสารข่าวกิจกรรม สำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวม กิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆภายในสำนักวิทยบริการฯ รวมถึงกลุ่มงานพัฒนา นวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วย…

August 14, 2012 0

การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล

By admin

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ …Studio News… สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโทนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณภาพและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการศึกษาทางไกล” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555…

July 27, 2012 0

ภาพบรรยาการงานสัมมนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

By admin

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ …Studio News… เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาขึ้น ณ สวนบ้านกรูด รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

June 8, 2012 0

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ได้รับโล่เกียรติคุณด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

By admin

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ …Studio News… ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “ผู้มีคุณูปการยิ่งต่อ สมศ.” ด้านผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาก ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ…