ภาพบรรยากาศ “อบรมหลักสูตรSystem Admin for e-Learning”

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร System Admin for e-Learning ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(more…)

ภาพบรรยากาศ “อบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design”

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

…Studio News…

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

(more…)

จัดอบรมหลักสูตร System Admin for e-Learning

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ …Studio News… ทาง Studio Media จัดอบรมหลักสูตร System Admin for e-Learning ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

จัดอบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ …Studio News… ทาง Studio Media จัดอบรมหลักสูตร e-Learning & Coursewere Design ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2556 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคารการโรงแรม ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

…Studio News…

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint

(more…)

แบบประเมินโครงการฝึกอบรม

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ …Studio News… แบบประเมิณโครงการฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point อบรมระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 2555 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์พณิชยการพระนคร) http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_powerpoint2555/

แบบประเมินโครงการฝึกอบรม

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ …Studio News… แบบประเมิณโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab อบรมระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค. 2555 ณ ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่ง อาคาร3 (ตึกการโรงแรม) ชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์พณิชยการพระนคร) http://netapp.rmutp.ac.th/evaluation_courselab2555/

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ …StudioNews… แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการออนไลน์ 1.โครงการอบรมหลักสูตร: ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 2.โครงการอบรมหลักสูตร: การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย CourseLab คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 3.โครงการอบรมหลักสูตร: เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร ที่น่าสนใจ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕

…StudioNews…

รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมอบรม
เนื่องจากทางหน่วยงานพัฒนานวัฒกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และบุคลากรขึ้น ในปีงบประมาน 2555 มี 3 หลักสูตรคลิกที่นี่เพื่อเปิดไฟล์
(more…)