งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

[su_heading size=”18″ ]กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ [/su_heading] [su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label] [su_carousel source=”media: 21506,21505,21504,21503,21502,21501,21500,21499,21498,21497,21496″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]

ซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

[su_heading size=”18″ ]กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ [/su_heading] [su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label] [su_carousel source=”media: 21469,21470,21471,21472,21473,21474,21475,21476,21477″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]

ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์

[su_heading size=”18″ ]กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี [/su_heading] [su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label] [su_carousel source=”media: 21449,21450,21451,21452,21453,21454,21455,21456,21457,21458,21459,21460,21461,21462,21463″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

[su_heading size=”18″ ]กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฎิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพและวีดีโอในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ [/su_heading] [su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label] [su_carousel source=”media: 21434,21435,21436,21437,21438,21439,21440,21441,21442,21443,21444,21445″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]

รายงานการเข้าใช้งาน e-Learning

งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ได้ทำการจัดอันดับรายวิชาในระบบ LMS (http://lms.rmutp.ac.th) โดยวัดจากสถิติของกิจกรรมภายในระบบ ซึ่งรายวิชาแบ่งเป็น 5 อันดับ และการใช้งานของแต่ล่ะคณะ [su_label type=”warning”]ประจำเดือนสิงหาคม 2559[/su_label] โดยมีรายละเอียดดังนี้   [su_label type=”info”]” กลุ่มรายวิชาสามัญ “ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ[/su_label]   [su_label type=”important”]> ” กลุ่มรายวิชาเฉพาะ ” < ที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุด 5 อันดับ[/su_label]   [su_label type=”warning”]> ” 9 คณะ ” < การใช้งานของแต่ละคณะ[/su_label]  

ประชุมบุคลากร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

[su_heading size=”18″ ]ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศร์ [/su_heading] [su_label type=”important”]ภาพบรรยากาศในงาน [/su_label] [su_carousel source=”media: 21276,21275,21274,21273″ limit=”60″ link=”lightbox” width=”620″ height=”180″ responsive=”no” items=”4″ title=”no”]