สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
email : ietd@rmutp.ac.th
Tel. : 02-665 3777 Ext.6712

กลุ่ม/งาน

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ 6776
  หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
  งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  นักเอกสารสนเทศ นางสาวรักอนงค์ ชมปรีชา
  งานผลิตสื่อโสตทัศน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นายกฤษณ์  จำนงนิตย์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นายกิตติ  แย้มวิชา
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นายอุเทน  พรหมมิ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นางสาววันธนา  แก้วผาบ
  ช่างศิลป์ นายกุลภัทร  พลายพลอยรัตน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นางสาวปัญญาพร  แสงสมพร  
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายศักดิ์เทพ  จำนงค์ลาภ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายปิยนนท์  ศุภจริยวิชัย
  งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวนฤมล  ชุมคช  
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายพรรษชล นาคฉ่ำ  
  งานศิลปกรรม
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นายนรินทร์  จิตต์มั่นการ
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวจุติมา  พูลสวัสดิ์
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวมัณฑนา  ตุลยนิษกะ
  นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนกำจร

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

e-Learning :   http://lms.rmutp.ac.th/

MMD: http://mmd.rmutp.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/studiomedia.arit

Facebook :  https://www.facebook.com/Vdoสื่อการสอน-Rmutp