ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน : กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

องค์ประกอบย่อย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

4.1  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 50 ตอน 51 – 60 ตอน 61 – 70 ตอน 71 – 80 ตอน 81 ตอนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

1. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ขึ้น โดยปีการศึกษา 2554 ได้ดำเนินการผลิตเสร็จสมบูรณ์ มีทั้งหมด 13 รายวิชา จำนวน 167 ตอน โดยแบ่งเป็น

1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 8 รายวิชา 93 ตอน

1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 5 รายวิชา 74 ตอน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 N/A N/A N/A N/A 167 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.1-1-1 รายงานสรุปการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.1-1-2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สวท.4.1-1-3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

สวท.4.1-1-4  วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1

สวท.4.1-1-5  วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 3

สวท.4.1-1-6  วิชาจักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี

สวท.4.1-1-7  วิชาแบบตัดเสื้อชาย

สวท.4.1-1-8  วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร

สวท.4.1-1-9  วิชาอาหารจ่านด่วนเพื่อสุขภาพ 8

สวท.4.1-1-10 วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 6

สวท.4.1-1-11 วิชาก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 1

สวท.4.1-1-12 วิชาการจัดดอกไม้เพื่อการค้า

สวท.4.1-1-13 วิชาการทำแบบตัด 1

สวท.4.1-1-14 วิชาก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 2

สวท.4.1-1-15 วิชาตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง

สวท.4.1-1-16 วิชาปัญญาประดิษฐ์

จุดแข็ง

 1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. สามารถผลิตสื่อในรูปแบบ Video On Demand ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินและมีความสมบูรณ์
 4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณในการสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ปรับปรุงและขยายพื้นที่ห้องสตูดิโอให้มีพื้นที่กว้าง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบันทึกเทป
 3. จัดสรรอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตขึ้นอย่างเพียงพอ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมการพัฒนาคุรภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ
 3. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา แก่อาจารย์หน่วยงานต่างๆ
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนงบประมาณให้แก่อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. สนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 3. สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน และให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยและเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
 4. สนับสนุนการพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพสื่อ ให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
2555

4.2  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 10 วิชา 11 – 13 วิชา 14 – 16 วิชา 17 – 19 วิชา 20 วิชาขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

1. จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ และนำขึ้นสู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง มิถุนายน 2554 – พฤษภคม 2555 มีจำนวน 58 รายวิชา โดยตามคณะต่างๆ ได้แก่

1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม                                  จำนวน           7        รายวิชา

1.2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                             จำนวน           15      รายวิชา

1.3 คณะบริหารธุรกิจ                                                    จำนวน           3        รายวิชา

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์                                             จำนวน           1        รายวิชา

1.5 คณะศิลปศาสตร์                                                     จำนวน           3        รายวิชา

1.6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                           จำนวน           1        รายวิชา

1.7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                         จำนวน           23     รายวิชา

1.8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น      จำนวน           3        รายวิชา

1.9 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ      จำนวน           2        รายวิชา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
5 N/A N/A N/A N/A 58 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.2-1-1  รายงานสรุปจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์
สวท.4.2-1-2  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สวท.4.2-1-3  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สวท.4.2-1-4  คณะบริหารธุรกิจ
สวท.4.2-1-5  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สวท.4.2-1-6  คณะศิลปศาสตร์
สวท.4.2-1-7  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สวท.4.2-1-8  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวท.4.2-1-9  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สวท.4.2-1-10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

จุดแข็ง

 1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning และดูแลการใช้งานระบบ e-Learning
 2. มีบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความรู้ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning แก่อาจารย์ได้
 3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning
 3. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัย
 4. ควรมีการจัดอบรมด้านวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1.  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning

2.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน

e-Learning

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1.  มีแผนสนับสนุนให้แต่ละคณะจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning

2.  สนับสนุนการจัดอบรมวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากร

3.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์ และสถานที่ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ

4.  สนับสนุนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้อาจารย์เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

5.  สนับสนุนการจัดสรรเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่าย ในการดูแลระบบ e–Learning

2555

4.3  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 7,000 ครั้งการเข้าใช้ 7,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 8,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 9,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 10,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ในระบบวีดีโอสื่อการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนทั้งสิ้น 125,868 ครั้ง ซึ่งเป็นการนับจำนวนครั้งของการใช้งานที่ผู้ชมไม่ซ้ำกัน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 125,868 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.3-1-1 รายงานสรุปจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.3-1-2 รายงานสรุปจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand แบบรายวิชา

สวท.4.3-1-3 รายวิชาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

จุดแข็ง

 1. เนื้อหาของสื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ Video On Demand สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามสาขาวิชาชีพต่างๆ
 2. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสื่อในรูปแบบ Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 3. สื่อที่ผลิตได้ในรูปแบบ Video On Demand มีคุณภาพตามมาตรฐานการออกอากาศรายการโทรทัศน์

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงใหม่ทุกๆปี
 2. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงสื่อได้ตรงตามความต้องการ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการเผยแพร่สื่อให้มีมาตรฐาน
 2. ส่งเริมการเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นให้กว้างขวาง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนการปรับปรุงระบบเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นให้มีคุณภาพ
 2. จัดทำโครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงสื่อได้ตรงตามความต้องการ
 3. จัดทำโครงการเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
2555

4.4  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 7,000 ครั้งการเข้าใช้ 7,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 8,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 9,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 10,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ในระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนทั้งสิ้น 30,301 ครั้ง ซึ่งเป็นการนับจำนวนครั้งของการใช้งานที่ผู้ชมไม่ซ้ำกัน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 30,301 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.4-1-1 รายงานจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

จุดแข็ง

 1. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน
 2. มีบุคลากรที่สามารถให้คำแนะนำการใช้งานและแก้ปัญหาแก่นักศึกษาและอาจารย์ ด้านระบบ

e-Learning


จุดที่ควรพัฒนา

 1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน
 2. ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สะดวกแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น และให้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1.  สนับสนุนให้แต่ละคณะมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning

2.  สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกระบวน การเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของ e-Learning

3.  สนับสนุนการปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สะดวก และให้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

2555

4.5  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 10 วิชา 11 – 13 วิชา 14 – 16 วิชา 17 – 19 วิชา 20 วิชาขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2554 จำนวนทั้งหมด  59  รายวิชา โดยแยกตามคณะต่างๆ ได้แก่

1.1 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม                       จำนวน     7     รายวิชา

1.2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน                    จำนวน    14    รายวิชา

1.3 คณะบริหารธุรกิจ                                  จำนวน     3     รายวิชา

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์                              จำนวน     3     รายวิชา

1.5 คณะศิลปศาสตร์                                   จำนวน     5     รายวิชา

1.6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                    จำนวน     6     รายวิชา

1.7 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  จำนวน    21    รายวิชา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 59 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.5-1-1  รายงานสรุปจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน
สวท.4.5-1-2  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สวท.4.5-1-3  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สวท.4.5-1-4  คณะบริหารธุรกิจ
สวท.4.5-1-5  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สวท.4.5-1-6  คณะศิลปศาสตร์
สวท.4.5-1-7  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สวท.4.5-1-8  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดแข็ง

1. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ e-Learning เพื่อแนะนำให้อาจารย์นำสื่อไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์

2. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน

3. มีเจ้าหน้าที่บริการและช่วยเหลืออาจารย์ในการสร้างรายวิชา สร้างเนื้อหา รวมทั้งการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน

2. ควรมีการจัดอบรมด้านวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม

3. ให้ความรู้ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และกระตุ้นการใช้ e-Learning ของอาจารย์ประจำวิชา กับนักศึกษา

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1.  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning

2.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน

e-Learning

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1.  มีแผนสนับสนุนให้แต่ละคณะมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning

2.  สนับสนุนโครงการอบรมวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ

e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม

3.  สนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน

e-Learning

2555

4.6  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ระดับ

1.00-1.50

ระดับ

1.51-2.50

ระดับ

2.51-3.50

ระดับ

3.51-4.50

ระดับ

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

1. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริการผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้

1.1 วีดิโอสื่อการเรียนการสอน มีความพึ่งพอใจอยู่ระดับ 4.85

1.2 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มีความพึ่งพอใจอยู่ระดับ 4.45

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกระบบ 9.3
ตัวหาร จำนวนระบบบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 2
ผล ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4.65
เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 3.51

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 4.65 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.6-1-1  แบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.6-1-2  แบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

สวท.4.6-1-3  สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.6-1-4  สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning

จุดแข็ง

1. มีเว็บไซต์เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

2. มีระบบประเมินระดับความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ที่สะดวกแก่การทำแบบประเมินของผู้เข้าชม ทำให้สามารถประเมินผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

1. ปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถแสดงผลสื่อได้หลากหลายรูปแบบ และมีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนการปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถแสดงผลสื่อได้หลากหลายรูปแบบ และมีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2. สนับสนุนระบบการจัดเก็บและแสดงผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมีความรวดเร็วและสามารถแสดงผลได้อย่างมีคุณภาพ

2555

4.7  จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 50 ตอน 51 – 60 ตอน 61 – 70 ตอน 71 – 80 ตอน 81 ตอนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

1. จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีการศึกษา 2551ทั้งหมด 18 วิชา 187 ตอน

1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 11 รายวิชา

1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 7 รายวิชา

โดยจดในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สิทธิ์ยินยอมจากอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 187 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.7-1-1 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โสตทัศนวัสดุ
สวท.4.7-1-2 รายวิชาและชื่อตอนที่ใช้ในการจดลิขสิทธิ์ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

สวท.4.7-1-3 รายวิชาและชื่อตอนที่ใช้ในการจดลิขสิทธิ์ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

จุดแข็ง

 1. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง
 2. กระบวนการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างเรียบร้อย

จุดที่ควรพัฒนา

 1. เร่งรัดการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันเวลาในการเผยแพร่
 2. อบรมพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ผลงานที่ผลิตขึ้นจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนกระบวนการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความสะดวก มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความรู้

2. สนับสนุนโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2555

4.8 จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 20 ตอน 20 คนขึ้นไป 30 คนขึ้นไป 40 คนขึ้นไป 50 คนขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

1. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้น จำนวน 3 โครงการ
1.1 โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 30 คน

1.2 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 30 คน

1.3 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม 30 คน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 135 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.8-1-1 โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สวท.4.8-1-2 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

สวท.4.8-1-3 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point, ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

จุดแข็ง

1. มีอาจารย์ผู้สนใจเนื้อหาหลักสูตรและเข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

จุดที่ควรพัฒนา

1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น

จัดสรรห้องสำหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้อง และอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการอบรม

2. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2555

4.9  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ระดับ

1.00-1.50

ระดับ

1.51-2.50

ระดับ

2.51-3.50

ระดับ

3.51-4.50

ระดับ

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

1. ระดับความพึงพอใจการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดปี 2554

จากทั้งหมด 3 โครงการ แต่ละโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

1.1 โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน มีผู้ประเมินผลการอบรม 30 คน จากผู้เข้ารวมการอบรม 30 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.47

1.2 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab มีผู้ประเมินผลการอบรม 30 คน จากผู้เข้ารวมการอบรม 30 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.20

1.3 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point มีผู้ประเมินผลการอบรม 30 คน จากผู้เข้ารวมการอบรม 30 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับ 4.37

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกโครงการ 13.04
ตัวหาร จำนวนโครงการทั้งหมดในปี 2554 ระบบ 3
ผล ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4.34
เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 3.51

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 N/A N/A N/A N/A 4.34 4

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.4.9-1-1  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

สวท.4.9-1-2  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab

สวท.4.9-1-3  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point

สวท.4.9-1-4  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอน LMSและการประยุกต์ใช้ Internet สำหรับการเรียนการสอน

สวท.4.9-1-5  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร  การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab

สวท.4.9-1-6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนอและผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยPower Point

จุดแข็ง

1. ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มีค่าเป็นที่

น่าพอใจ

2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

แบบออนไลน์ จึงลดต้นทุนในการจัดทำแบบประเมินผลการฝึกอบรม

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น

จุดที่ควรพัฒนา

1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น

2. จัดสรรห้องสำหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา

2. ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องอบรมและห้องรับประทานอาหาร ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน

2. สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมให้เหมาะสมและมีมาตรฐาน

2555

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม

5.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า 3

กิจกรรม/โครงการ

3 กิจกรรม/โครงการ 4 กิจกรรม/โครงการ 5 กิจกรรม/โครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการกิจกรรมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิก

แบบ Video On Demand ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 7 รายการ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 7 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.5.1-1-1  สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สวท.5.1-1-2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

สวท.5.1-1-3  วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 3

สวท.5.1-1-4  วิชาจักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี

สวท.5.1-1-5  วิชาแบบตัดเสื้อชาย

สวท.5.1-1-6  วิชาอาหารจ่านด่วนเพื่อสุขภาพ 8

สวท.5.1-1-7  วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 6

สวท.5.1-1-8 วิชาการจัดดอกไม้เพื่อการค้า

สวท.5.1-1-9 วิชาการทำแบบตัด 1

จุดแข็ง

1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม

4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น

2. จัดสรรอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demandที่ผลิตขึ้นอย่างเพียงพอ

3. ควรมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นได้ทราบ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา แก่อาจารย์หน่วยงานต่างๆ

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน

3. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนงบประมาณในการผลิตสื่อเพื่อชุมชนและสังคม

2. สนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3. สนับสนุนการอบรม ศึกษาดูงาน และให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัยและเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

4. สนับสนุนการพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพสื่อ ให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

2555

5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรในการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ระดับ

1.00-1.50

ระดับ

1.51-2.50

ระดับ

2.51-3.50

ระดับ

3.51-4.50

ระดับ

4.51-5.00

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการกิจกรรมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิก

แบบ Video On Demand ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 1 โครงการ 7 รายการ โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน อยู่ในระดับที่ มากที่สุด

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกโครงการ 4.85
ตัวหาร จำนวนโครงการทั้งหมดในปี 2554 ระบบ 1
ผล ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 4.85
เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ 3.51

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
4 N/A N/A N/A N/A 4.85 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท 5.2-1-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่

สังคม/ชุมชน

สวท 5.2-1-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

แก่สังคม/ชุมชน

จุดแข็ง

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

2. ควรจัดสรรงบประมาณในการให้บริการวิชาการและวิชาชะแก่สังคม/ชุมชน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชนทุกๆปี

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน

2555

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ครบถ้วน

1 ประเด็น

ครบถ้วน

2 ประเด็น

ครบถ้วน

3 ประเด็น

ครบถ้วน

4 ประเด็น

ครบถ้วน

5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน

[ √ ] 1. มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดทำแผนงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน และเป็นแหล่งในการสืบสานพัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

[ √ ] 2. มีการดำเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนงานในข้อ 1 ครบถ้วน  จำนวน 1 โครงการ คือ จัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

[ √ ] 3. มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

[ √ ] 4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านทางวีดีโอสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

[  ] 5. มีการประเมินผลการดำเนินการและปรับปรุงเพื่อพัฒนา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 4 4

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีแผนหรือโครงการเพื่อรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

สวท.6.1-1-1 โครงการจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

2. มีการดำเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน

สวท.6.1-2-2 วิดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก”

3. มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สวท.6.1-3-3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของมทร.พระนคร

4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย

สวท.6.1-4-4 วิดีทัศน์ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการแทงหยวก”

จุดแข็ง

 1. งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และบุคลกรในการปฎิบัติงาน
 2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชน

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวันฒนธรรมของประเทศชาติ

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒธรรมของประเทศชาติ

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนการดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อทำนุบำรุงศิลปวันฒนธรรมด้านต่างๆ

2. สนุบสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

2555

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

7.6  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจำนวนข้อ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1-3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐาน :

[ √ ]     1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ชั้น 4 ตึกการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พาณิชพระนคร

[  ]      2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ำกว่า 200

ลักซ์)

[ √ ]     3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท

อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น

โดย ห้องปฎิบัติงานและห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง ได้ทำการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้  และมีหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ

[ √ ]     4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการจัดทำป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆของหน่วยงาน ไว้อย่างชัดเจน

[ √ ]     5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

โดย มีการจัดสวนหย่มไว้ให้บริการแก่บุคลากร ไว้สำหรับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ

[  ]      6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ

[  ]      7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

[ √ ]     8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทางด้านกราฟิกดีไซน์ เพื่อให้บุคลากรใช้ในการพัฒนาความสามารถของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 5 3

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสำหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม

สวท.7.6-1-1 ห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง

3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

สวท.7.6-3-2 อุณหภูมิภายในห้องปฎิบัติงานและห้องผลิตสื่ออีเลิร์นนิง

4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน

สวท.7.6-4-3 ป้ายบอกสถานที่และห้องต่างๆ

5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่ม

สวท.7.6-5-4 สวนหย่อม

8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ

สวท.7.6-8-5 ชุดการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

จุดแข็ง

 1. หัวหน้ากลุ่มงานให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของงาน
 2. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

 1. มีการพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆให้ทันสมัยและมีความพร้อมอยู่เสมอ

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมให้มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2. ส่งเสริมให้มีการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆหน่วยงาน

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2555

7.7  การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[  ]    1. มีการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[ √ ]   2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาขึ้น เพื่อ

รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

[ √ ]   3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีกล้องวงจรปิด เปิดตลอด 24 ชั่วโมง, มีระบบสาธารณูปโภค, มีระบบไฟฟ้า มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ตามที่กฎหมายกำหนด

[  ]    4. มีการประเมินผลการดำเนินงาน

[  ]    5. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงาน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
2 N/A N/A N/A N/A 2 2

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

2. มีคณะทำงานหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-2-1 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

3. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวท.7.7-3-2 ระบบกล้องวงจรปิด

สวท.7.7-3-3 ระบบไฟฟ้า

สวท.7.7-3-4 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

สวท.7.7-3-5 ระบบรักษาความปลอดภัย

จุดแข็ง

 1. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 2. ระบบรักษาความปลอกภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรมีการจัดการด้านการแยกขยะ
 2. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. ติดตั้งถังดับเพลิงและตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการปลูกผังจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของสมาชิกขององค์กร ให้เกิดความรักและรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
2. ส่งเสริมนโยบายการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนโครงการให้ความรู้ ปลูกผังจิตสำนึกแก่สมาชิกขององค์กรด้านความรักและความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร

2555

7.9 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

กิจกรรมการจัดการความรู้

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

แผนการจัดการความรู้ เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล

1)  ทะเบียนรายการความรู้ที่ได้รับการบ่งชี้ เรื่อง กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล

1.1 การเตรียมความพร้อมในห้องที่จะบันทึกรายการโทรทัศน์

1.2 การเตรียมห้องควบคุม

1.3 ขั้นเตรียมทำการทดสอบระบบก่อนถ่ายทำรายการ

1.4 การทดสอบระบบเสียง

1.5 การทดสอบระบบภาพ

1.6 ขั้นตอนระหว่างการถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล

1.7 ระบบการทำงานและขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

1.8 การเตรียมกล้อง Sony HVR – Z1P

1.9 ศัพท์เทคนิคทางโทรทัศน์

1.10 ศัพท์ที่ใช้เรียกกาเคลื่อนไหวของกล้อง

1.11 ช็อทพื้นฐาน (Basic shots)

1.12 ลักษณะของภาพที่ถ่าย

1.13 ขั้นตอนการควบคุมเครื่อง (Switcher Any cast)

1.14 การควบคุมการสลับภาพแบบ Dissolve

1.15 การควบคุมระบบเสียงและการควบคุมกล้อง Robot

1.16 การควบคุมเครื่อง Switcher ประเภท Sony

1.17 ขั้นตอนการควบคุมภาพและเสียง

1.18 ข้อกำหนดในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

1.19 การควบคุมการบันทึกการถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

1.20 กระบวนการหลังการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

1.21 ส่วนประกอบต่างๆของ Project

1.22 ขั้นตอนการตัดต่องาน

1.23 ขั้นตอนการโยนเทป (Export to tape)

1.24 ขั้นตอนการแปลงไฟล์โดยการใช้โปรแกรม Procoder

1.25 ขั้นตอนและวิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ DVD

1.26 ขั้นตอนและวิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ VCD

1.27 ขั้นตอนและวิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ WMV

1.28 ขั้นตอนและวิธีการแปลงไฟล์ รูปแบบ AVI

1.29 ขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ลง Website MMD

1.30 ขั้นตอนในการอัพโหลดไฟล์ VDO ลง Website วีดิโอสื่อการสอน

1.31 การค้นหาสื่อการสอนในระบบ MMD

1.32 การเพิ่มหัวข้ออื่นๆในระบบ

1.33 การเพิ่มคณาจารย์ผู้สอน – เจ้าของสื่อในระบบ MMD

1.34 การสร้างหมวดหมู่ – หมวดหมู่ย่อยในระบบ MMD

2) การสร้างและแสวงหาความรู้

1. ภายในหน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดประชุมชี้แจงเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ทางไกล ทั้งสิ้น 10 คน

2. ภายนอกหน่วยงาน ศึกษาจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ จากการศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

3)  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

จัดทำแฟ้มข้อมูลรวบรวมความรู้ จำนวน 1 แฟ้ม

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้

4.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ จำนวน 34 ครั้ง

4.2 รวบรวมองค์ความรู้เป็นระบบจำนวน 1 แฟ้ม

5) การเข้าถึงความรู้

5.1 มีการเผยแพร่ทาง Website http://studio.rmutp.ac.th/

5.2 แจ้งให้บุคลากรทราบและศึกษาเรียนรู้

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6.1 มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล

6.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Web board/Facebook

7) การเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้นำความรู้จากกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ไปใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการโทรทัศน์ รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง

7.11 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจำนวนประเภท)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงการปฎิบัติงาน เช่น Social Network, แผ่นพับ, Road Show, Website

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 4 4

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.11-1-1  Social Network

สวท.7.11-1-2  แผ่นพับ

สวท.7.11-1-3  Road Show

สวท.7.11-1-4  Website

จุดแข็ง

 1. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และนอกสถานที่

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ปรับปรุงสื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 2. ควรจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ช่องทาง

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. สนับสนุนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

2555

7.12 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนำไปใช้  ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
น้อยกว่า

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการทำผลงานทางวิชาการด้านการผลิต

สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา 2554 จำนวน 13 ผลงาน โดยมีบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 6 คน, นักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 2 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 คน

รายการ หน่วย จำนวน
ตัวตั้ง จำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ผลงาน 13
ตัวหาร จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของสำนัก คน 13
ผล ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 100
เป้าหมาย ร้อยละของจำนวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 6

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย   เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 
3 N/A N/A N/A N/A 100 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

สวท.7.12-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการศึกษาทางไกล

สวท.7.12-1-2 ขอความร่วมมือบันทึกเทปการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

สวท.7.12-1-3 ขอความร่วมมือบันทึกเทปการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

จุดแข็ง

1. มีปริมาณผลงานการจดลิขสิทธิ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

2. อาจารย์ให้ความร่วมมือในการจัดทำผลงานสื่อเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาด้านวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อบริการประชาชน
 2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

 1. สนับสนุนการจัดสรรทุนการผลิตสื่อด้านวิชาชีพแก่อาจารย์และทีมงาน
 2. สนับสนุนโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ
2555

องค์ประกอบที่ 8 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

8.1  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ดำเนินการ)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[ √ ]       1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้มีการหารือและประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งคน อาคาร สถานที่ หรือวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้งานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการปฎิบัติงาน

[ √ ]       2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและคณะทำงาน เพื่อเป็นข้อตกลงและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานระหว่างหน่วยงาน

[ √ ]       3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้

ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน ทั้งหมด 18 โครงการ ดังนี้

1)      งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

2)      งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์

3)      งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

4)      งานเกษียณอายุราชการ

5)      งานการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ 2011

6)      Libaral Art Game

7)      บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

8)      โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

9)      งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่2

10)  งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2553

11)  โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

12)  โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

13)  โครงการ “พลังเลือดใหม่…ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”

14)  The Debut Project Fashion Show

15)  บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

16)  งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

17)  โครงการฝึกอบรมผู้นำในการออกกำลังกาย

18)  ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน

[ √ ]       4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้

ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน ทั้งหมด 8 โครงการ ดังนี้

1)      งานแถลงข่าวประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

2)      งานประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

3)      งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

4)      งาน NJ Spelling Bee ครั้งที่ 24

5)      งาน International Translation Day 2011

6)      การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา

7)      ขอความอนุเคราะห์อัดเสียงใส่สไลด์อิเล็กทรอนอกส์ประกอบคำบรรยาย เพื่อใช้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์

8)      ขอเชิญเป็นวิทยากร

[ √ ]     5. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

โดย     1) พัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ในการทำงานมากยิ่งขึ้น

2) ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่างคุ้มค่า

3) เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีให้แก่หน่วยงานและองค์กร

4) ฝึกรู้รักสามัคคีภายในหน่วยงาน

5) ลดการใช้งบประมาณ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3 N/A N/A N/A N/A 5 5

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร และชื่อหลักฐาน)

1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-1-1 หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-1-2 หนังสือขอเชิญประชุมการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ มทร. พระนคร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1

สวท.8.1-1-3 หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร

สวท.8.1-1-4 หนังสือขอเชิญประชุมการดำเนินงานโครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-1-5 หนังสือขอเชิญประชุมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-1-6 หนังสือขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สวท.8.1-2-7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สวท.8.1-2-8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-2-9 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ “งานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ” และโครงการ “จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-2-10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-2-11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี

สวท.8.1-2-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2555

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-13 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน

สวท.8.1-3-14 งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สวท.8.1-3-15 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์

สวท.8.1-3-15 ภาพประกอบงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์

สวท.8.1-3-16 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

สวท.8.1-3-17 งานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-3-17 ภาพประกอบงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-3-18 งานการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ 2011

สวท.8.1-3-18 ภาพประกอบงานการประกวดทูตประชาสัมพันธ์ 2011

สวท.8.1-3-19 Libaral Art Game

สวท.8.1-3-20 บันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

สวท.8.1-3-20 ภาพประกอบบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวามหาราช

สวท.8.1-3-21 โครงการราชมงคลพระนครเกรียงไกร ผลิตสื่อวัฒนธรรมไทยสู่สากล

สวท.8.1-3-22 งานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่2

สวท.8.1-3-22 ภาพประกอบงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่2

สวท.8.1-3-23 งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-3-23 ภาพประกอบงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-3-24 โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สวท.8.1-3-25 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สวท.8.1-3-26 โครงการ “พลังเลือดใหม่…ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”

สวท.8.1-3-26 ภาพประกอบโครงการ “พลังเลือดใหม่…ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”

สวท.8.1-3-27 งานปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

สวท.8.1-3-28 บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

สวท.8.1-3-29 The Debut Project Fashion Show

สวท.8.1-3-30 โครงการฝึกอบรมผู้นำในการออกกำลังกาย

สวท.8.1-3-31 ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน

4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

สวท.8.1-4-32 แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน

สวท.8.1-4-33 งานแถลงข่าวประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

สวท.8.1-4-34 งานประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์(เมขลา)

สวท.8.1-4-35 งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

สวท.8.1-4-36 งาน International Translation Day 2011

สวท.8.1-4-37 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา

สวท.8.1-4-37 ภาพประกอบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา

สวท.8.1-4-38 ขอความอนุเคราะห์อัดเสียงใส่สไลด์อิเล็กทรอนอกส์ประกอบคำบรรยาย เพื่อใช้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์

สวท.8.1-4-39 งาน NJ Spelling Bee ครั้งที่ 24

สวท.8.1-4-40 ขอเชิญเป็นวิทยากร

5. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น

สวท.8.1-5-41 หนังสือตอบขอบคุณงานเกษียณอายุราชการ

สวท.8.1-5-42 หนังสือตอบขอบคุณงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

สวท.8.1-5-43 หนังสือตอบขอบคุณงานราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา

สวท.8.1-5-44 หนังสือตอบขอบคุณโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สวท.8.1-5-45 หนังสือตอบขอบคุณงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2553

สวท.8.1-5-46 หนังสือตอบขอบคุณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในระดับอุดมศึกษา

จุดแข็ง

 1. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีความพร้อมทางอุปกรณ์และบุคลากร
 2. ได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรได้รับงบประมาณทางด้านการแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบัน
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด้านต่างๆ

2555