นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

6.การบริการวิชาการแก่สังคม

7. การบริหารและการจัดการ