นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2558

 

4.ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

  • สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล

6.การกำกับติดตาม

  • 6.1 การพัฒนาแผน
  • 6.2 การบริหารความเสี่ยง
  • 6.3 การจัดการความรู้
  • 6.4 การพัฒนาบุคลากร
  • 6.5 การประกันคุณภาพภายใน