การศึกษาตอนนี้ มีหลายรูปแบบหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือของผู้สอนที่เข้าหากลุ่มเรียนมากขึ้นเป็นการเลี่ยนแปลงที่ตามยุคตามสมัย MOOC คือ Massive Open Online Course เป็นรูปแบบของการนำเสนอการเรียนในวิชาต่างๆ ผ่านทางโลกอินเตอร์เน็ตโดยให้ผู้เรียนลงทะเบียนและเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพ พลิเคชั่นโดนเนื้อหาที่นำเสนอใน mooc