กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

องค์กรหลักในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

ผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการศึกษา

พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานศิลปกรรม

MOOC RMUTP
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่

สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อติดตามข่าวสารและรายวิชาต่างๆ ที่จะทำการเปิดสอนมากถึง 60 รายวิชา

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ช่องทางการติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


Tel. : 02-665 3777 ต่อ 6712